การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Twitter

ข้อมูล Twitter ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
Word Cloud และข่าวสาร (30 ส.ค. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (12 - 13 ก.ค. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (8 - 9 ก.ค. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (6 ก.ค. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (4 ก.ค. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (25 มิ.ย. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (24 มิ.ย. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (28 พ.ค. 2562)
Word Cloud และข่าวสาร (28 เม.ย. 2562)
Word Cloud, Word Frequency, Sentiment และข่าวสาร (11 มี.ค. 2562)

โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น Open Source

Python

โปรแกรมสำหรับเขียนภาษา Python สามารถรันได้บนระบบปฏิบัติการ Unix, Linux , Windows NT, Windows 2000, Windows XP

R Program

โปรแกรมสำหรับเขียนภาษา R เพื่อการคำนวณและนำเสนอกราฟิกทางสถิติ เน้นการคำนวณข้อมูลพร้อมกันเป็นกลุ่ม

R Studio

การใช้งานเช่นเดียวกับ R Program มี interface เพิ่มเติมที่ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Notepad ++

โปรแกรมสำหรับเขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างง่าย

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com