ผลการวิเคราะห์ดัชนีความแห้งแล้ง

ค่าดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) บริเวณลุ่มน้ำอิง


ค่าดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) บริเวณลุ่มน้ำกก


ค่าดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) บริเวณลุ่มน้ำยมตอนบน


ค่าดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI) บริเวณลุ่มน้ำยมตอนล่าง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ค่าดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI)
ผลงานทางวิชาการ "ANALYSIS OF STANDARDIZED PRECIPITATION EVAPOTRANSPIRATION INDEX OVER CHIANGRAI AND PHAYAO"
โปสเตอร์แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI)
บริเวณจังหวัดเชียงรายและพะเยา
(ลุ่มน้ำอิงและลุ่มน้ำกก)

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เลือกดูภาพถ่าย ด้านล่างนี้
ลุ่มน้ำอิง
ลุ่มน้ำอิง
ลุ่มน้ำอิง
ลุ่มน้ำอิง
ลุ่มน้ำยม
ลุ่มน้ำยม
ลุ่มน้ำยม
ลุ่มน้ำยม
งานประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ 19 จังหวัดใหญ่

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com