ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

โครงการวิจัยและพัฒนา

 • พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน

 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  เพื่อการท่องเที่ยว 9 จังหวัดภาคเหนือและ 4 จังหวัดภาคอีสาน

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เพื่อการท่องเที่ยวภาคเหนือ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน
 • เอกสารแปล Meteorological Today

 • เอกสารเผยแพร่ความรู้ "ดัชนีความร้อน (Heat Index)"


 • โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ผลงานด้านแอปพลิเคชัน

 • Mobile Applications

  แอปพลิเคชันพัฒนาโดยกรมอุตุนิยมวิทยา


 • แอปพลิเคชันเกมส์ที่พัฒนาโดยกรมอุตุนิยมวิทยา


 • Open Sources

  การส่งเสริมการใช้งาน Open Sources เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  ด้านดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา


 • AUTOMATIC RAINGAUGE STATIONS

  แผนที่แสดงตำแหน่งสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยา

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติหน่วยงาน

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

Cinque Terreกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.) เป็นหน่วยงานภายใต้กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) ตามโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีสถานที่ตั้งสำนักงาน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของผู้รับบริการ

2. ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

3. ปฏิบัติงาน ร่วมกับ/หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บุคลากร

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นายสุรพงษ์ สารปะ
ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา(ผอ.วส.)
Surapong Sarapa
Director, Division of Research and Development for Meteorological Information
Master's Degree in physics at Khon Kaen University
surapong_tmd@hotmail.com

นายโสฬส สวัสดิรักษา
นักอุตุนิยมวิทยา
Sorot Sawatdiraksa
Meteorologist
B.Sc. Physics at Prince of Songkhla University
sorot@gmail.com

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
นักอุตุนิยมวิทยา
Parwapath Phunthirawuthi
Meteorologist
M.Eng. Space Technology and Application
p.parwapath@gmail.com

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
นักอุตุนิยมวิทยา
Chanattha Saengrattanayon
Meteorologist
B.Sc. Computer Science
nan.chanattha@hotmail.comทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา