โครงการวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา


เว็บไซต์หลัก (Home)


Economic Corridor (EC)
ระเบียงเศรษฐกิจ 5 ภาค

Heat Index Analysis (HI)
ดัชนีความร้อนทั่วประเทศ

Smart Tourism
18 จังหวัดท่องเที่ยว

Smart Bigcity
19 จังหวัดใหญ่

Drought Analysis
ดัชนีความแห้งแล้ง

Big Data
ข้อมูลขนาดใหญ่

Text Mining
เหมืองข้อความ

TMD Data Service
บรืการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าทั่วประเทศ, 4 จังหวัดภาคอีสาน และ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
เลือกดูพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน ด้านล่างนี้
ภาคเหนือ ภาคกลาง
อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก
พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร
เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์

พยากรณ์และสรุปลักษณะอากาศ (EC)

พยากรณ์และสรุปลักษณะอากาศบริเวณระเบียงเศรษฐกิจ 5 ภาค (Economic Corridor)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/ec
เลือกดูสรุปลักษณะอากาศ 5 ภาค ด้านล่างนี้
ภาคตะวันออก
(EEC)
ภาคเหนือ
(NEC)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)
ภาคกลางตะวันตก
(CWEC)
ภาคใต้
(SEC)

รายงานและพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

รายงานและพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ 7 วันข้างหน้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(จุดความร้อน ทิศทางและความเร็วลมที่ระดับความสูง 2,000 ฟุต และอัตราการระบาย)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/img/tmd_aqi

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อน (HI)

พยากรณ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน (Heat Index Analysis)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/heatindexanalysis

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ (Tourism)

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ 18 จังหวัดท่องเที่ยว (Smart Tourism)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/tourism
566202 566202
เลือกดูสรุปลักษณะอากาศ 18 จังหวัด ด้านล่างนี้

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ (Bigcity)

คาดหมายและสรุปลักษณะอากาศ 19 จังหวัดใหญ่ (Smart Bigcity)
ดูรายละเอียดได้ที่  www.rnd.tmd.go.th/bigcity
เลือกดูสรุปลักษณะอากาศ 19 จังหวัด ด้านล่างนี้

เอกสารเผยแพร่ความรู้


ผลงานด้านแอปพลิเคชัน


Heat Illness Alert System (HIAS)

แอปพลิเคชันเตือนภัยการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อน

Rush RainTH

เกมส์เล่นเพลิน ให้ความรู้เรื่องปริมาณฝน ฟ้าผ่า ต้องหลบ

Cloud Quest

CloudQuest is a puzzle game. You will learn 10 types of the cloud

Cloud Keeper

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมฆบนท้องฟ้าให้ผู้รับบริการสามารถระบุชนิดของเมฆได้

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ผลงานนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านมา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.)

  ประวัติหน่วยงาน

ชื่อกลุ่ม/ส่วน : กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.)
สังกัด : กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.)
จัดตั้งขึ้น : วันที่ 6 ตุลาคม 2560
สถานที่ตั้งสำนักงาน : ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมอุตุนิยมวิทยา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของผู้รับบริการ
2. ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
3. ปฏิบัติงาน ร่วมกับ/หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทีมพัฒนา

บุคลากรและเครือข่าย


นางจอมขวัญ สักกามาตย์
Jomkhwan

  ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (ผอ.วส.) (Director of Meteorological Information Research and Development sub-division)
  B.Sc.Physics Silpakorn University
  jksakkamart@gmail.com
นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
Parwapath Phunthirawuthi

  นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)
  M.Eng.Space Technology & Application @ Beihang University
  p.parwapath@gmail.comนางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
Chanattha Saengrattanayon

  นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)
  B.Sc. Computer Science @ Thammasat University
  nan.chanattha@hotmail.comนางสาวกมลทิพย์ เนื่องจำนงค์
Kamoltip Nuangchamnong

  นักอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)
  M.Sc.Earth @ Kasetsart University
  n.kamoltip@gmail.com


เครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา


สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com