กิจกรรมทาง Big Data

กิจกรรมทาง Big Data ของกรมอุตุนิยมวิทยา
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
Bigdata TMD

เอกสารการนำเสนอทาง Big Data

เอกสารการนำเสนอทาง Big Data ของกรมอุตุนิยมวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการทาง Big Data

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ด้วยดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา"
รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา (20-23 กุมภาพันธ์ 2018)
รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น (6-9 มีนาคม 2018)
รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมร้อยเกาะ จ.สุราษฎร์ธานี (20-23 มีนาคม 2018)
รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (2-5 เมษายน 2018)
รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.อุบลราชธานี (24-27 เมษายน 2018)
รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก (8-11 พฤษภาคม 2018)

โปรแกรมพื้นฐานทาง Big Data

OPEN SOURCES พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาด้าน BIG DATA

JAVA SE

Java SE (Standard Edition) ไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไป ซึ่งปกติแล้วในการพัฒนา Application ด้วยภาษา Java ทั่ว ๆ ไปเราจะใช้รุ่น SE (Standard Edition) ก็จะมี JDK (Java Development Kit) ที่ประกอบไปด้วย compiler และ debugger ของภาษา Java สำหรับนักพัฒนา JRE (Java Runtime Environment) ซึ่งเป็นสิ่งที่รวม library ต่างๆสำหรับการรันโปรแกรมที่พัฒนาด้วย Java ซึ่งถ้าติดตั้ง JDK เพียงตัวเดียวก็จะมี JRE รวมอยู่ด้วย

# User Manuals
1 Install Java-JDK.pptx


PENTAHO

เป็นโครงการ open source สำหรับงาน Business Intelligence ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการทำ Reporting, Dashboard, Data mining, Workflow, ETL และอื่นๆ

# User Manuals
1 1_0_Install JDK & Pentaho.pptx
2 1_1_CSV_Pentaho-DataPreparation.pptx
3 1_2_ASCII_Pentaho-Radar.pptx
4 1_3_GRIP2_Pentaho-HeatIndex.pptx
5 1_4_JSON_Pentaho_Using_API.pptx


R & R STUDIO

โปรแกรม R เป็นระบบที่ใช้สำหรับการคำนวณทางสถิติและกราฟิกโดยใช้ภาษา R ซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อทดแทนภาษา S ตัวภาษาจะเป็นแบบ FPL(functional programming language) และเป็นแบบ case sensitivity เราสามารถเขียนฟังก์ชันผ่านเข้าไปตอนอินพุทได้ ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการสร้างโมเดลสถิติและโมเดลกราฟิกได้ ทั้งนี้ด้วยการที่โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภท freeware อีกด้วย

# User Manuals
1 2_0_Install R & R Studio.pptx
2 2_1_DroughtAnalysis_R&RStudio_SPEI.pptx
3 2_2_DroughtAnalysis_R&RStudio_SPI.pptx
4 4_1_Verification_R program.pptx


WEKA

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล เทคนิคเหมืองข้อมูลคือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจำนวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์ รูปแบบและแยกประเภทของข้อมูล และ weka นั้นยังได้รวบรวมเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆ เทคนิคเข้าไว้ด้วยกัน แถมยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายๆ ผ่านทางหน้าจอ GUI (Graphic User Interface) ของWeka ! อีกด้วย ซึ่งนับว่าทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

# User Manuals
1 2_3_Install Weka.pptx
2 2_4_ModelDevelopment_Weka.pptx

Tableau

เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และหาคำตอบในเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยการใช้ Tableau จะเป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในข้อมูลมากขึ้น รวมถึงผู้ใช้งาน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ

# User Manuals
1 3_0_Install_Tableau.pptx
2 3_1_Radar_Data_Map_Visualization_Tableau.pptx
3 3_2_MapVisualization_Tableau.pptx
4 3_3_GraphVisualization_Tableau.pptx


SURFER

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการกระจายข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่ฐาน(Base Maps), แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง(Contour Maps), แผนที่ภาพ(Image Maps), แผนที่เวกเตอร์(Vector Maps), แผนที่ลุ่มน้ำ เป็นต้น

# User Manuals
1 3_4_Install Surfer.pptx
2 3_5_SpatialAnalysis_Surfer.pptx

สถานีอุตุนิยมวิทยา

สถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 4353 กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Email : rnd.tmd@gmail.com